Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Tweewielerbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met de

Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de

Sociaal-Economische Raad en treden in werking per september 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks

bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters

(waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;

- de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij

wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan

wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;

- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel

onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel

onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of

onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of

tezamen aangeduid als werkzaamheden;

- de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren

daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van

werkzaamheden;

- de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en

toebehoren wordt verstrekt;

b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/scooter/

bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;

c. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 - De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien

een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De

aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn

plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als

deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod

gedurende twee werkdagen van kracht, mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke

overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of

elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beide met eventuele

toebehoren;

- de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een

vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

- de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de levering van die

tweewieler;

- de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;

- een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt

(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);

- de wijze van betaling.

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijgingen

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de

vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te allen tijde

doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens

prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de

niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving

van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs

door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen

na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 - De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper de verkoper

schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie weken de tweewieler nog

niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij

voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie

weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden

doorberekend.

2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke

leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een

vast overeengekomen leveringstermijn van de tweewieler heeft de koper het recht zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of

vergoeding te verlangen van de geleden schade.

3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van

de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het

recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra

een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding

drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper

meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.

4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een

blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 - Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen

schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar

niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze

annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze

schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen

bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien

dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk

mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper

geen beroep meer doen op de annulering.

De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van

artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is

overeengekomen. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het

kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan

wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien

de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond

van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet

in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven

verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen

geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde

tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de

koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds

vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen

hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8 - Het risico van de tweewieler

De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De

eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering

daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan

geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is

de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening.

Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook

ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs

van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden

uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven

prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of

termijn overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt

en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de

reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.

Indien het reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en

de bij benadering opgegeven prijs tevens:

- bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of

dreigt te worden overschreden; of

- bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden

overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de

meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met

inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de

reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende

overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever

onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van

aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een

redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn

geheel voldoet;

- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan

dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de

reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook

uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de

Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur kan het

retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft

gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

GARANTIE

Artikel 12 - Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten

(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst

beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep

of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband met de garantie

bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de

vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.

Artikel 13 - Garantie op tweewielers

1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die

door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in

artikel 12.

2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft

ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG FIETSBEDRIJVEN EN BOVAG GEMOTORISEERDE TWEEWIELERBEDRIJVEN

Standaardbepalingen tweewieler

verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van

tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden.

De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop

van een gebruikte fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte tweewieler

€ 250,- of meer bedraagt. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de

eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte scooter, snorfiets of bromfiets BOVAG Garantie,

indien het aankoopbedrag tenminste 1/2 is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de

tweewieler. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij

de verkoop van een gebruikte motorfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste

35% is van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal € 3000,- bedraagt. Op los geleverde

gebruikte onderdelen wordt nimmer BOVAG Garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen

defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat

voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende

omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

Artikel 14 - BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de

door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, snorfietsen, scooters

en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden en bij

alle motorfietsen en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden,

in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de

opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke

termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.

Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten

vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was.

Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn,

heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur

daarvan in kennis stelt;

b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht

die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan

een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot

onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de

door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen

kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur

eveneens lid van BOVAG Tweewielerbedrijven te zijn.

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland

noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van

maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt

nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15 - Betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als

brengschulden.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden

bij het afleveren van zake

Adres

Rijwielhandel Frazer
F.B. Deurvorststraat 18
7071 BJ Ulft
Tel: 0315681448
E-mail: info@rijwielhandelfrazer.nl
KVK: 09021653
BTW: NL805387948B01

Vragen over uw bestelling:
0315681448
info@rijwielhandelfrazer.nl

Openingstijden

Maandag:
08:30-17:30

Dinsdag:
08:30-17:30

Woensdag:
08:30-17:30

Donderdag:
08:30-17:30

Vrijdag:
08:30-20:00

Zaterdag:
08:30-16:00

IN DEZE WEBSHOP KUNT U VEILIG WINKELEN & BETALEN

ideal     mister cash bancontact     ssl secure 128     dhl levering